Planschade

Diensten:

Planschade

Wat is planschade?

De overheid neemt dagelijks allerlei rechtmatige besluiten, maar die toch   behoorlijk nadelig voor u kunnen uitpakken. Denk bijvoorbeeld aan het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan, wat kan leiden tot waardevermindering van uw woning of bedrijf,  het verhogen van een dijk vanwege dijkversterking, wat uitzichtschade tot gevolg kan hebben of het (tijdelijk) afsluiten van de winkelstraat, wat leidt tot omzetschade van uw bedrijf. De financiële schade die u hiervan ondervindt, moet door de overheid als planschade of als nadeelcompensatie aan u vergoed worden.

Wordt alle planschade vergoed?

Vergoedingen van planschade worden beperkt door wetgeving en jurisprudentie. Zo hangt toekenning van planschade onder meer af van het moment van eigendomsverwerving, van voorzienbaarheid van planologische ontwikkelingen en van een mate van ‘eigen risico’. LandRaad kent de spelregels voor dergelijke schadeverzoeken, stelt de geleden schade vast en verhaalt deze voor u op de overheid.

Let op: bij planschade gaat het om het vergelijken van planologische regimes (bestemmingsplannen) en niet om de feitelijke situatie in de omgeving en juist dat gegeven vraagt om specialistische kennis. Planschadekwesties zijn dan ook (helaas) complexer dan veel mensen denken.

Planschaderisico analyse

LandRaad verzorgt ook analyses voor particuliere partijen om, voorafgaand aan een door een burger of bedrijf gewenste wijziging van een bestemmingsplan, het risico van mogelijke planschade financieel te bepalen. Gemeenten vragen doorgaans om dergelijke analyses en sluiten hiervoor dan een zg. planschade-overeenkomst met de opdrachtgever.


Projecten LandRaad

Aanleg hoogwatergeul
Aanleg hoogwatergeul
Advies projectontwikkeling woningbouw en industrie
Advies projectontwikkeling woningbouw en industrie
Advisering diverse pachtgeschillen
Advisering diverse pachtgeschillen
Dijkverzwaring / versterking / verbreding
Dijkverzwaring / versterking / verbreding
Doortrekking Rijksweg A15
Doortrekking Rijksweg A15
Kinderdagverblijf Pepeloentje
Kinderdagverblijf Pepeloentje
Natuurboerderij Bakhuis bindt landbouw en natuur
Natuurboerderij Bakhuis bindt landbouw en natuur
Onteigening bedrijven Ridderkerk
Onteigening bedrijven Ridderkerk
Ontzanding Maasprojecten
Ontzanding Maasprojecten
Planschadeverzoeken
Planschadeverzoeken
Veessen-Wapenveld
Veessen-Wapenveld
Verplaatsing agrarisch bedrijf
Verplaatsing agrarisch bedrijf

Reviews

Ruud en Wil Meijer, akkerbouwbedrijf in Epse/Deventer:

“De gemeente Deventer heeft ons moeten uitkopen vanwege de aanleg van het bedrijvenpark A1. Onze adviseur, Huub Jansen van LandRaad, heeft ons prima bijstaan in dat toch langdradige proces; ambtelijke molens draaien echt langzaam. Samen hebben we een nieuwe locatie gevonden, aangekocht en gerealiseerd. We wonen en werken nu op een prachtige nieuwe plek in Epse. Terugblikkend zijn we, al met al, zeer tevreden!!”

Frans Reuvers, houthandel in Medel/Tiel:

“Mijn bedrijf lag volgens het Bedrijvenpark Medel behoorlijk in de weg, dus moest ik opkrassen naar elders. Ik kreeg een tip om LandRaad in Arnhem eens te bellen voor advies. Nou, daar heb ik geen spijt van gehad; die jongens hebben echt verstand van zaken. Petje af!”

Meer Reviews lezen?