Planschade

Diensten:

Planschade

Wat is planschade?

De overheid neemt dagelijks allerlei rechtmatige besluiten, maar die toch   behoorlijk nadelig voor u kunnen uitpakken. Denk bijvoorbeeld aan het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan, wat kan leiden tot waardevermindering van uw woning of bedrijf,  het verhogen van een dijk vanwege dijkversterking, wat uitzichtschade tot gevolg kan hebben of het (tijdelijk) afsluiten van de winkelstraat, wat leidt tot omzetschade van uw bedrijf. De financiële schade die u hiervan ondervindt, moet door de overheid als planschade of als nadeelcompensatie aan u vergoed worden.

Wordt alle planschade vergoed?

Vergoedingen van planschade worden beperkt door wetgeving en jurisprudentie. Zo hangt toekenning van planschade onder meer af van het moment van eigendomsverwerving, van voorzienbaarheid van planologische ontwikkelingen en van een mate van ‘eigen risico’. LandRaad kent de spelregels voor dergelijke schadeverzoeken, stelt de geleden schade vast en verhaalt deze voor u op de overheid.

Let op: bij planschade gaat het om het vergelijken van planologische regimes (bestemmingsplannen) en niet om de feitelijke situatie in de omgeving en juist dat gegeven vraagt om specialistische kennis. Planschadekwesties zijn dan ook (helaas) complexer dan veel mensen denken.

Planschaderisico analyse

LandRaad verzorgt ook analyses voor particuliere partijen om, voorafgaand aan een door een burger of bedrijf gewenste wijziging van een bestemmingsplan, het risico van mogelijke planschade financieel te bepalen. Gemeenten vragen doorgaans om dergelijke analyses en sluiten hiervoor dan een zg. planschade-overeenkomst met de opdrachtgever.


Projecten LandRaad

Aanleg hoogwatergeul
Aanleg hoogwatergeul
Advies projectontwikkeling woningbouw en industrie
Advies projectontwikkeling woningbouw en industrie
Advisering diverse pachtgeschillen
Advisering diverse pachtgeschillen
Dijkverzwaring / versterking / verbreding
Dijkverzwaring / versterking / verbreding
Doortrekking Rijksweg A15
Doortrekking Rijksweg A15
Kinderdagverblijf Pepeloentje
Kinderdagverblijf Pepeloentje
Natuurboerderij Bakhuis bindt landbouw en natuur
Natuurboerderij Bakhuis bindt landbouw en natuur
Onteigening bedrijven Ridderkerk
Onteigening bedrijven Ridderkerk
Ontzanding Maasprojecten
Ontzanding Maasprojecten
Planschadeverzoeken
Planschadeverzoeken
Veessen-Wapenveld
Veessen-Wapenveld
Verplaatsing agrarisch bedrijf
Verplaatsing agrarisch bedrijf

Reviews

Jean-Paul Ten Hag, melkveeveehouder in Haaksbergen:

"LandRaad heeft ons bijgestaan toen RWS direct naast onze ligboxenstal een weg wilde aanleggen; daar heeft Huub Jansen een stokje voor gestoken. Inmiddels hebben we een nieuwe stal kunnen bouwen. Ook voor andere grondzaken doen we nu beroep op Huub. Voor ons een vertrouwenspersoon!”

Eric en Marion Albers, melkveehouders te Drempt (Gld.)

“Marion en ik denken dat de toevoegde waarde van Huub, naast zijn kennis van contracten, wet- en regelgeving en de lokale grondmarkt, voor ons ook zat in zijn vermogen om het overzicht te houden over het gehele proces. Hierdoor hebben wij de juiste keuzes kunnen maken”. Klik hier voor het hele verhaal van de verplaatsing van hun boerderij van Twello naar Drempt.

Meer Reviews lezen?